Ana Sayfa / Mevzuat

Mevzuat

(EVSİD)
EV VE MUTFAK EŞYALARI SANAYİCİLERİ VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

a) Derneğin adı EV VE MUTFAK EŞYALARI SANAYİCİLERİ VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ'dir. Derneğin kısa adı (EVSİD)'dir.
b) Derneğin Merkezi İstanbul'dur.
c) Dernek yurt içinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 2. DERNEĞİN AMACI
1- Üyeler arasında mesleki, teknolojik, kültürel ve sosyal dayanışmayı ve gelişmeyi sağlamak,

2- Plastik, metal, cam, çelik, porselen, seramik, melamin, emaye, ahşap, tekstil ve bunların türevleri hammaddeleri ile, elektrikli olanları da dahil ev, mutfak ve sofra eşyası ve aksesuarları (bundan sonra tüzükte kısaca Ev ve Mutfak Eşyası olarak geçecektir) üreten ve ihraç eden üye firmaların ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürmeleri ve geliştirmeleri yolunda çalışmalar yapmak,

3- Üye firmaların ulusal ve uluslararası fuarlara katılımlarını teşvik etmek sureti ile ihracat oranlarını artırmak, böylelikle ülke yararına ithalat-ihracat dengesine katkı sağlamak ve ülkeye döviz girişini artırmak,

4- Sektöre yönelik teşvik paketleri konusunda gerekli çalışmaları yürütmek ve üye firmaların Devlet temelli teşviklerden azami derecede faydalanması için gerekli çalışmaları yapmak sureti ile sanayileşme oranını artırarak, istihdam sağlamak,

5- Haksız rekabetin önlenmesi konusunda çalışmalar yürütmek,

6- Sektörün ortak menfaatlerini korumak, avantajlarını dünyaya tanıtmak,

7- İmalat Sektörünün ve üyelerin mevzuat ve uygulamalar karşısında yaşadığı sıkıntılara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve hayata geçirmek için gerekli çalışmaları ve girişimleri yapmak.

MADDE 3. DERNEĞİN AMACINA YÖNELİK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE KONULARI
1. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için dernek içinde gerekli altyapıyı ve organizasyonları yaparak, İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıklar, kamu kuruluşları, dış temsilcilikler, üniversiteler, diğer sektörel dernek ve birlikler ve gerektiğinde diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler ile koordineyi sağlamak,

2. Üyeler arasında gerekli iletişim ve bilgi akışını sağlayarak, üyelerin sorunlarına ve mesleki ihtiyaçlarına vakıf olmak ve bu ihtiyaçların karşılanması konusunda gerekli çözümleri üretmek, gerekli girişimlerde bulunmak ve dernek üyelerini sair kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek,

3. Sektörün katma değerli ürünler üretebilmesi ve Türkiye İhracatına daha fazla katkıda bulunması için gerekli çalışmalarını yapmak,

4. Devlet teşvikleri ve yardımları konusunda üyeleri ve sektörü bilgilendirmek,

5. Yurt içi ve yurt dışında fuar organizasyonları yapmak, üyelerin yurt dışı pazarlama faaliyetlerine katkı sağlamak ve bu konularda ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

6. İmalat ve ihracat konularında sektöre yönelik eğitim, panel, konferans ve seminerler düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar yayımlatmak ve dağıtmak, tüm reklam araçlarını ve sosyal medyayı kullanmak,

7. Üye üreticilerin ulusal ve uluslararası markalar çıkarabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda projeler yürütmek, sektörün avantajlarını dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapmak,

8. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün raporunu envanterini çıkartmak, sektörün gücünü, katma değerini, istihdam gücünü vs. konularını raporlamak ve swot analizini gerçekleştirmek,

9. Yurt dışında ortak mağaza, depo açma yönünde çalışmalar yapmak,

10. Faaliyetleri ve amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır-taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, satmak ve kiraya vermek, ayni hak tesis etmek ve ettirmek,

11. Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek, üyeleri arasında yakınlaşma ve iletişimi sağlamak için yemek, gezi ve geceler tertip etmek, lokal ve izinle kurulabilecek diğer tesisleri kurmak ve işletmek,

12. İş ve iş güvenliği konularında sektörü bilgilendirmek ve firmalarımızın mağdur olmasını önlemek için çalışmalar yapmak, mevzuat değişikliklerinden üyeleri haberdar etmek,

13. Sektörel birliği sağlamak

14. Aynı amaca hizmet eden diğer dernek,vakıf,mesleki örgütler, birlik ve kuruluşlara üye olmak, gerektiğinde vakıf kurmak,federasyon kurmak ve ya kurulu federasyonlara üye olmak, platformlar oluşturmak,

15. Yurtdışında benzer yapıdaki sektörel dernek ve birlikler ile işbirliği gerçekleştirmek, uluslararası oluşumlara üye olmak ve Türk Mutfak Sektörünü temsil etmek.

16. Amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

MADDE 4. ÜYELİK KOŞULLARI
a) Sektörde en az 2 (iki) yıldan beri gerçek kişi ve tüzel kişilik olarak faaliyet göstermekte olan;plastik, metal, cam, çelik, porselen, seramik, melamin, emaye, ahşap, tekstil ve bunların türevleri hammaddeleri ile, elektrikli olanları da dahil ev, mutfak ve sofra eşyası ve aksesuarları üreten ve ihraç eden şirketler, üretici olmakla birlikte ihracatını organik bağ içinde olduğu ihracatçı kardeş firmasından yapan üretici şirketler ile bunların kardeş ihracatçı şirketleri ile sayılı şirketlerin gerçek ve tüzel kişi ortakları derneğe üyelik için başvurabilir.

b) İhracatçı kardeş firmanın üyeliğe kabulü için, imalatçı firmadaki ortak sayısının %51'inin ihracatçı firmada da ortak olması gerekmektedir. Sadece imalatçı konumundaki firmanın üyelik koşulu da ihracatçı firması bakımından aynı kurala tabidir. Tüzel kişi şirketin tüzel kişi ortağının üyelik koşulu da aynı kurala tabidir.

c) Faaliyet süresi 2 yılı doldurmamış olmakla birlikte sektörde yoğun ve etkin şekilde çalışan, sektöre ve derneğe faydalı olacağı düşünülen ve en az iki üyenin refere ettiği adayların üye olarak kabulü yönetim kurulunun ihtiyarındadır.

Tüzel kişi adaylar için başvuru, temsile yetkili yönetim kurulu başkanı veya üyesi tarafından yapılır. Yönetim Kurulu en çok 30 gün içinde üyelik hakkında karar verir ve sonucu üye adayına yazılı olarak bildirir.

T.C. uyruklu olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmaları aranır.

Ayrıca Yönetim Kurulu derneğe yararlı ve uygun gördüğü kişileri fahri üye (onursal üye) yapabilir. Fahri üyeler Genel Kurul toplantısına katılabilirler ancak oy kullanma ve organlara seçilme hakları yoktur.

Dernek üyeliğine kabul için Her halükarda dernek üyelerinden iki kişinin referansı aranır.

Üye adayın yukarıda yazılı iş kolları ile bu iş kollarının çalışmasını, gelişmesini, tanıtımını, yayılmasını temin eden her türlü iş kollarında iştigal etmesi gerekir.

Tüzel kişi üye alınmış ise, aynı tüzel kişilikte ortak olan veya çalışan gerçek kişilerden ikiden fazla üye alınamaz.

MADDE 5. ÜYELERİN HAKLARI
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul'da her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye tarafından bizzat kullanılır. Tüzel kişi üyelerin oyları, yönetim kurulu başkanı veya temsilen görevlendirilen kişi tarafından kullanılır.

Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Tüzel kişi üyeler adına Yönetim Kurulu Başkanı veya tüzel kişinin dernek nezdindeki temsilcisi dernek organlarına seçilebilir.

MADDE 6. ÜYELİKTEN ÇIKMA
Kimse üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye üyelikten ayrılma hakkına sahiptir ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin ayrılma tarihine kadarki mali sorumlulukları devam eder.

MADDE 7. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Derneğe üye olma hakkını yitiren, tüzük hükümlerine aykırı davranan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayan, yetki almaksızın Derneği vecibe altına sokan, temyiz kudretini kaybeden, yüklendiği aidatı vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir neden olmaksızın otuz gün süreli bildirime karşın ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkanlar ve çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

MADDE 8. DERNEĞİN ORGANLARI
A- Derneğin zorunlu organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

B- Derneğin zorunlu olmayan organları:

a) Danışma Kurulu
b) Disiplin Kurulu

MADDE 9. GENEL KURUL
Genel Kurul, Dernek üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Genel Kurula katılabilmek için önceki yıla ait aidat borcu bulunmaması gerekir. Genel Kurul, katılma hakkına sahip üyelerin usulüne uygun toplanmasıyla oluşur.

Görev ve Yetkileri şunlardır:
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Gerektiğinde Dernek Tüzüğü'nün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, bu kurulların ibrası,
d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,
e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
f) Derneğin borçlanma usulünün ve ihtiyacının belirlenmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi,
g) Yasalarda ve Tüzükte Genel Kurulca yapılması belirlenen sair görevlerin yerine getirilmesi,
h) Derneğin feshi.

MADDE 10. GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul Toplantıya,  Yönetim Kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 11. ÇAĞRI USULÜ
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12. TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI
Toplantı yeri Dernek Merkezi'nin bulunduğu ildir.

Genel Kurul'a katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen üye listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler.

Genel Kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin, yarıdan bir fazlasıyla,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3'ünün katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak katılan üye sayısı Dernek yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 13. TOPLANTI USULÜ
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması
veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 14. SEÇİMLER
Seçimler, Genel Kurulun vereceği karara göre gizli ya da açık oyla yapılabilir. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Dernek organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin kimlikleri mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 15. YÖNETİM KURULU
Derneğin yürütme organıdır. Yönetim Kurulu 15 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Üç yıllık süre için Genel Kurulca seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi asil üyeleri arasından bir Başkan, beş Başkan Yardımcısı bir sekreter ve bir Sayman üyeyi seçer. Yönetim Kurulu başkanı başkan olarak en fazla üstüste iki dönem görev alabilir. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Alınan kararlar karar defterine yazılır. Geçerli bir özrü olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına üst, üste üç kez katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.
Yönetim Kurulu, asil üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar da toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkan'ın oyu çoğunluğu belirler.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

MADDE 16. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ
Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:
a) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek,
b) Derneği temsil etmek veya bu konuda yetki vermek, genel müdür, genel sekreter atamak.
c) Çalışma programı, kesin bilanço/gelir-gider hesapları ve taslak bütçeyi Genel kurul'un oyuna sunmak.
d) Genel Kurul kararlarını uygulamak,
e) Gerektiğinde ihtisas komiteleri kurmak, üyelerini seçme, çalışma yöntemleri ve konuları hakkında talimat vermek, gerekli gördüğünde üyelerini değiştirmek,
f) Üyelik taleplerini incelemek ve karara bağlamak,
g) Olağan ve olağanüstü Genel kurul toplantılarına karar vermek ve Genel Kurul'u toplantıya çağırmak,
h) Tüzüğün uygulanması, Dernek amaçlarının gerçekleşmesi, derneğin iç denetimi ile ilgili düzenlemeler yapmak, Dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar hakkındakurallar koymak, gerekli gördüğünde yönetmelik ve genelge hazırlamak,
i) Dernek defterlerini usulüne uygun biçimde tutmak, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını bir beyanname ile her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Mülki idare amirliğine bildirmek,
j) Tüzük ve mevzuatın yüklediği diğer işleri yapmak.
k) Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak, personel kadro ücretlerini belirlemek
l) Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek veya dava açmak, idari, mali, adli, icrai tatbikat yapmak ve bu hususlara şamil vekalet vermek
m) Çalışma programını ve hesap raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul tasvibine sunmak,
n) Gerektiğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,
o) Genel Kurulca verilecek yetki üzerine gayrimenkul alımı, satımı işlemlerini yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tesbit etmek ve üye aidatlarını saptamak, amacın gerçekleştirilmesinde gerekli komisyonları kurup görevlendirmek,
p) Dernek faaliyetleri ile ilgili görevlendirilecek personel ve diğer kişilere verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminat miktarlarının tespiti
q) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması kararının verilmesi

MADDE 17. DERNEĞİN TEMSİL EDİLMESİ
Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu temsil görevini, Başkan ya da üyelerinden birine veya bir kısmına veya gerekli görüldüğü takdir de genel müdür, genel sekreter gibi atayacağı üçüncü bir kişiye verebilir. Hariçten atanan kişi, yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde, yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak çalışır.

MADDE 18. DENETİM KURULU
Denetim kurulu gizli ya da açık oyla üç yıl için Genel Kurul'ca seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip-göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim, denetim kurulunun yanı sıra bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Ancak bu denetim, denetim kurulunun yükümlülüğünü, sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

MADDE 19. DİSİPLİN KURULU
Genel Kurulda seçilecek 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunun isteği üzerine derneğe karşı şahsi nitelikteki yükümlülüklerine aykırı hareket eden veya dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen üyeler hakkında rapor hazırlar ve bu hazırlamış olduğu raporu Yönetim kurlunun bilgisine sunar.

MADDE 20.  DANIŞMA KURULU
Geçmiş dönem yönetim kurulu başkanları ve kurucu üyelerden oluşan kuruldur. Dernek merkezinde dilediği zaman toplanarak üyelere ve Yönetim Kuruluna yol gösterici nitelikte tavsiye niteliğinde kararlar alır.

MADDE 21. İÇ YÖNETMELİK
Derneğin üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları ve sorunları disipline etmek için gerektiğinde Genel Kurul'a onaylattırılmak koşuluyla bir İç yönetmelik hazırlanır. Dernek içi düzenin sağlanması için yönergeler, genelgeler yayınlanır.

MADDE :22 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 23. DERNEĞİN GELİRLERİ
a)Derneğe yeni girecek üyelerden alınacak giriş aidatı ile yıllık aidat Yönetim Kurulunca öngörülecek şekilde taksitlerle alınabilir. Aidatlara her yıl yapılabilecek artışlar ve artırım oranları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
b)Balo, yemek, çay, gezi, konser, eğlence, piyango, fuar ve sergi, konferans, spor yarışması, yazılı basımlardan ve bunun gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c)Dernek mal varlığından elde edilen gelirler,
d)Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

MADDE 24. GELİR VE GİDER VE BORÇLANMA USULLERİ
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından verilen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek defterleri ile birlikte bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur. Alındı belgesi resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde usulüne uygun biçimde yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirleri bir bankanın Dernek için açılacak hesabında toplanır. Gelirleri toplamaya yetkili kişiler bunları zimmetlerinde tutamazlar. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

a) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 25. DEFTER VE KAYITLARI
Dernek defter ve kayıtları 5253 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik esaslarına uygun surette tutulur. Bu defterlerin dernekler birimi ya da noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 26. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği Genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 27.DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri; Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında "Tasfiye Halinde EV VE MUTFAK EŞYALARI SANAYİCİLERİ VE İHRACATCILARI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE.28 HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.